Dapharco tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2017

Đoàn chủ tọa điều hành ĐHCĐ thường niên 2017

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Dược-TBYT Đà Nẵng đã được tổ chức vào ngày 22/4/2017 tại Khách sạn Công đoàn thành phố Đà Nẵng. Tham dự đại hội có 667 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện cho 8.136.903 CP trên 8.793.896 CP, chiếm tỷ lệ 92,53% tổng số CP có quyền biểu quyết tại đại hội.

Ông Tống Viết Phải – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty trình bày báo cáo của Ban điều hành, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, kết quả SXKD năm 2016 với tổng doanh thu 1.802 tỷ đồng đạt 100,1% so với kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 21,4 tỷ vượt 6,7% so với KH. Vốn chủ sở hữu hiện có là 103,4 tỷ đồng tăng 3.6% so với năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2017 với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 1.850 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 22 tỉ đồng.

Ông Đặng Văn Nam – CT HĐQT- đã báo cáo trước Đại hội phương án phân phối lợi nhuận & trích lập các quỹ 2016, thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, các hoạt động của HĐQT năm 2016 về quản trị doanh nghiệp và hoạt động giám sát, việc phối hợp với Ban Kiểm soát, đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Điều hành. Định hướng hoạt động và đề ra những giải pháp cơ bản để đạt kế hoạch năm 2017, dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là 12% còn lại trích quỹ Đầu tư phát triển và bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty.

Ông Tống Viết Phải- TGĐ Dapharco- báo cáo tại Đại hội

Cổ phiếu công ty đang giao dịch trên sàn UPCoM – theo kế hoạch Công ty sẽ chuyển sang đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) khi có đủ điều kiện.

Đại hội cũng thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát, các kiến nghị và đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả cho các hoạt động của Công ty trong năm 2017.

Các ý kiến phân tích kết quả hoạt động SXKD, các ý kiến thảo luận, chất vấn của cổ đông đã được Chủ tọa đoàn giải trình thỏa đáng tại đại hội. Nội dung các báo cáo và kế hoạch hoạt động cho thời gian đến của Ban điều hành đã được sự đồng thuận cao của toàn thể cổ đông tham dự đại hội.

Ngày đăng: 24/04/2017