Dapharco thông báo mời họp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tài liệu họp.

Dapharco thông báo mời họp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tài liệu họp.

1. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2024. 2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2024. 3. Mẫu Uy quyen du hop 2024 4. Báo cáo Hội đồng quản trị ÐHCÐ 2024 5. Tờ trình SXKD 2023 KH 2024 6. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT 7. Báo...
Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT Dapharco v/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty.

Nghị quyết của HĐQT Dapharco v/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty.

Nghị quyết của HĐQT Dapharco v/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty.
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo kiểm toán năm 2023 và giải trình Biến động lợi nhuận sau thuế TNDN

Dapharco công bố Báo cáo kiểm toán năm 2023 và giải trình Biến động lợi nhuận sau thuế TNDN

DDN Báo cáo kiểm toán 2023 DDN Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế BCKT 2023
Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT Dapharco v/v thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nghị quyết của HĐQT Dapharco v/v thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nghị quyết của HĐQT Dapharco v/v thông qua tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Đọc thêm
Dapharco công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Danh sách cổ đông lớn năm 2023.

Dapharco công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty và Danh sách cổ đông lớn năm 2023.

Danh sách cổ đông lớn năm 2023 DDN apharco công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty 2023
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng