Chương Trình Từ Thiện “Dapharco Đồng Hành và Chia Sẻ” tại Xã Za Hung, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Chương Trình Từ Thiện “Dapharco Đồng Hành và Chia Sẻ” tại Xã Za Hung, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam

Vào ngày 08/06/2024, công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng (Dapharco) đã tổ chức chương trình từ thiện “Dapharco Đồng Hành và Chia Sẻ” tại Xã Za Hung, Huyện Đông Giang, Tỉnh Quảng Nam nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ người nghèo vượt...
Đọc thêm
Quyết định của HĐQT Dapharco v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam.
Đọc thêm
Quyết định của HĐQT Dapharco v/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Đọc thêm
Dapharco công bố Nghị quyết – Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dapharco công bố Nghị quyết – Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

DDN Nghị Quyết và BB DHDCD thường niên 2024 Tờ trình – Báo cáo – BB kiểm phiếu
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng