Thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2021


Notice: Undefined index: file in /www/wwwroot/dapharco/public_html/wp-includes/media.php on line 1658

Tài Liệu họp tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm):

  1. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ
  2. Chương trình nghị sự
  3. Mẫu giấy đăng ký ủy quyền
  4. Thẻ biểu quyết
  5. Phiếu biểu quyết
  6. Tờ trình về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị công ty
  7. Tờ trình v/v Bầu thành viên Ban kiểm soát
  8. Quy chế bầu cử HĐQT/BKS
  9. Tờ trình v/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
  10. Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động
  11. Tờ trình v/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
  12. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty
  13. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
  14. Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
  15. Mẫu đơn ứng cử/đề cử thành viên Ban Kiểm soát
  16. Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT
  17. Mẫu sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát
  18. Danh sách ứng viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.
  19. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT và Ban kiểm soát. 

      19.1 Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT.

      19.2 Sơ yếu lý lịch các ứng viên Ban Kiểm soát.

  20. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

  21. Tờ trình của HĐQT về kết quả hoạt động sxkd 2020 và kế hoạch sxkd 2021.

  22. Báo cáo ban kiểm toán nội bộ.

  23. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

 

Ngày đăng: 02/06/2021