Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin đính chính bổ sung Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Bổ sung thông tin về số lượng và tỷ lệ Cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ và Cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin đính chính bổ sung Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Bổ sung thông tin về số lượng và tỷ lệ Cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ và Cổ phần tham dự không có phiếu biểu quyết theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin đính chính bổ sung Nghị Quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021: Bổ sung thông tin về số lượng và tỷ lệ Cổ phần có phiếu biểu quyết không hợp lệ và...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua giao dịch với bên liên quan

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua giao dịch với bên liên quan

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua giao dịch với bên liên quan. Xem file chi tiết đính kèm
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua giao dịch với bên liên quan

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua giao dịch với bên liên quan

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua giao dịch với bên liên quan. Vui lòng xem file đính kèm: Thông báo v/v: Nghị quyết HĐQT giao dịch bên liên quan thứ ba, Quyết định HĐQT v/v giao dịch với...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét – Thông báo giải trình v/v biến động Kết quả kinh doanh so với Báo cáo tài chính Quý 2/2021 và so với cùng kỳ 2020.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét – Thông báo giải trình v/v biến động Kết quả kinh doanh so với Báo cáo tài chính Quý 2/2021 và so với cùng kỳ 2020.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét – Thông báo giải trình v/v biến động Kết quả kinh doanh so với Báo cáo tài chính Quý 2/2021 và so với cùng kỳ 2020.Vui lòng xem...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết HĐQT và Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết HĐQT và Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Nghị quyết HĐQT và Báo cáo phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020.Vui lòng xem file chi tiết đính kèm: Nghị quyết HĐQT và Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2020
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 ngày 01/08/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 ngày 01/08/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố giấy đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 11 ngày 01/08/2021. Nội dung chi tiết xem file đính kèm: Thông báo thay đổi Giấy phép kinh doanh, Giấy phép kinh doanh lần thứ 1101
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng