Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng thông báo về thủ tục nhận tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng thông báo về thủ tục nhận tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng thông báo về thủ tục nhận tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Công ty Cổ phần Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Công văn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về Ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021 bằng cổ phiếu. Vui...
Đọc thêm
Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu.

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng cho cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu. Vui lòng xem file đính...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng