Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Phương.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Phương.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của bà Trần Thị Phương. Vui lòng xem file đính kèm: Thông báo V/v Nhận đơn từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm Soát. Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung được cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung được cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán bổ sung được cấp bởi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Vui lòng xem file đính kèm: Thông báo V/v GCN đăng ký chứng khoán bổ sung. Giấy chứng...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12, tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12, tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố giấy đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12, tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Vui lòng xem file đính kèm.: Thông báo V/v Giấy đăng ký KD thay...
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 4/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 4/2021

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 4/2021, Vui lòng xem các file đính kèm: Báo cáo tài chính quý  IV 2021. CV giải trình biến động lợi nhuận quý  IV 2021.
Đọc thêm
Dapharco công bố công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Dapharco công bố công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020

Dapharco công bố công văn chấp thuận của Ủy ban chứng khoán về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng