Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN

TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
– Giấy ủy quyền
– Chương trình nghị sự
– Phiếu Biểu Quyết
– Thẻ Biểu Quyết
– Quy chế làm việc tại Đại Hội
– Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ 2019
– Báo cáo Hội Đồng Quản Trị
– Tờ Trình của HĐQT về Kết quả HĐSXKD 2018 và Kế hoạch 2019
– Báo cáo Ban Kiểm Kiếm Soát
– Phương án phát hành cổ phiếu năm 2019
– Tờ trình phát hành cổ phiếu năm 2019
– Tờ trình phương án cổ phiếu thưởng cho Ban Lãnh Đạo
Tờ trình về cổ đông tăng tỷ lệ sở hữu
– Tờ trình thay đổi cơ cấu quản trị kiểm soát, sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ
– Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
– Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung HĐQT
– Thông báo V/v Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
– Đơn ứng củ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
– Mẫu lý lịch dùng cho người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020
– Sơ Yếu Lý Lịch Ứng Viên Phạm Thu Hiền
– Sơ Yếu lý lịch ứng viên Nguyễn Công Lâm
– Sơ Yếu lý lịch ứng viên Đinh Thị Mộng Vân
– Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019

Ngày đăng: 16/04/2019