Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (DAPHARCO) mã chứng khoán: DDN

TÀI LIỆU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
1. Chương trình nghị sự
2. Thẻ biểu quyết
3. Qui chế làm việc tại đại hội
4. Báo cáo tài chính tóm tắt đã được kiểm toán
5. Các chỉ tiêu cơ bản năm 2016 và kế hoạch năm 2017
6. Tờ trình của chủ tịch Hội đồng quản trị
7. Báo cáo Ban kiểm soát
8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
9. Đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017
10. Đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội Đồng cổ đông thương niên năm 2017
* Tất cả tài liệu tại đại hội vui lòng download: tại đây

Ngày đăng: 10/04/2017