Thư mời và tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2016

Thư mời và tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2016 công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Tài liệu tại đại hội đồng cổ đông năm 2016 bao gồm:

 1. Qui chế làm việc
 2. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015
 3. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận
 4. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị
 5. Báo cáo của Ban Kiểm Soát
 6. Phụ lục sửa đổi điều lệ
 7. Tờ trình sửa đổi điều lệ
 8. Tờ trình phát hành cổ phiếu
 9. Phương án phát hành cổ phiếu
 10. Tờ trình phê chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
 11. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016
 12. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ năm 2016
 13. Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2016

Vui lòng tải tất cả các tại liệu tại đây: Tài liệu tại đại hội đồng cổ đông năm 2016

Ngày đăng: 14/04/2016