Trung tâm lưu ký chứng khoán TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận d/ sách người sở hữu CK

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán DDN (Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng)

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán

Ngày đăng: 30/06/2018