Quyết định của HĐQT Dapharco v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam.
Đọc thêm
Quyết định của HĐQT Dapharco v/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Đọc thêm
Dapharco công bố Nghị quyết – Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Dapharco công bố Nghị quyết – Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

DDN Nghị Quyết và BB DHDCD thường niên 2024 Tờ trình – Báo cáo – BB kiểm phiếu
Đọc thêm
Dapharco thông báo mời họp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tài liệu họp.

Dapharco thông báo mời họp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và Tài liệu họp.

1. CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 2024. 2. Quy chế làm việc ĐHĐCĐ 2024. 3. Mẫu Uy quyen du hop 2024 4. Báo cáo Hội đồng quản trị ÐHCÐ 2024 5. Tờ trình SXKD 2023 KH 2024 6. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT 7. Báo...
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng