Thư mời và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Cập nhật)