Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu nội bộ

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký giao dịch của Người nội bộ. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Đăng ký giao dịch của Người nội bộ
Đọc thêm
Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký giao dịch của Người nội bộ

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký giao dịch của Người nội bộ

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng công bố thông tin đăng ký giao dịch của Người nội bộ. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Đăng ký giao dịch của Người nội bộ
Đọc thêm
Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2020

Báo cáo tài chính và giải trình báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2020

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin báo cáo tài chính và giải trình báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2020. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:      1. Báo cáo tài chính bán...
Đọc thêm
TB của TT Lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

TB của TT Lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin của Trung tâm lưu ký chứng khoàn về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Ngày đăng...
Đọc thêm
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối...
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT V/v chi trả cổ tức năm 2019

Nghị quyết HĐQT V/v chi trả cổ tức năm 2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc chi trả cổ tức năm 2019. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Nghị quyết HĐQT V/v chi trả cổ tức năm 2019
Đọc thêm