Quyết định của HĐQT Dapharco v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Quảng Nam.
Đọc thêm
Quyết định của HĐQT Dapharco v/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Quyết định của HĐQT Dapharco v/v bổ sung Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Đọc thêm
Nghị quyết của HĐQT Dapharco v/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty.

Nghị quyết của HĐQT Dapharco v/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty.

Nghị quyết của HĐQT Dapharco v/v điều chỉnh sơ đồ tổ chức công ty.
Đọc thêm
Dapharco công bố danh sách cổ đông lớn

Dapharco công bố danh sách cổ đông lớn

Dapharco công bố danh sách cổ đông lớn.
Đọc thêm
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Giám đốc XSX

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Giám đốc XSX

Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm Giám đốc XSX
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng