Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng đính chính Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Công.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng đính chính Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Công.

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng đính chính Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Công. Vui lòng xem các file đính kèm: Đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Công. TB tiếp nhận đơn từ...
Đọc thêm
Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản

Thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Công.

Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Công.

Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hữu Công. Vui lòng xem các file đính kèm: Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Công. Đơn từ nhiệm chức vụ TVHĐQT...
Đọc thêm
Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Lương Tâm.

Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Lương Tâm.

Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Lương Tâm. Vui lòng xem các file đính kèm: Thông báo tiếp nhận đơn từ nhiệm TV BKS của Ông Nguyễn Lương Tâm. Đơn từ nhiệm TV BKS của Ổng Nguyễn Lương...
Đọc thêm
Dapharco công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021

Dapharco công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021

Dapharco công bố Thông báo của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2021. Vui lòng xem file đính kèm.
Đọc thêm
Xác nhận thông tin

1. Nếu bạn là Cán bộ Y tế:

Đây là những nội dung tóm tắn hướng dẫn sử dụng thuốc. Vui lòng xem tờ hướng dẫn sử dụng để có đầy đủ thông tin.

2. Nếu bạn là Người sử dụng thuốc:

Vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để được hướng dẫn sử dụng thuốc.

Xác nhận Đóng