Thông báo VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo VSD về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng: 18/03/2019