Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu DDN của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Ngày đăng: 25/06/2018