Thông báo V/v ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019

Thông báo V/v ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019

Vui lòng xem thông báo trong file đính kèm: Thông báo V/v ứng cử, đề cử HHĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015-2019
Các biểu mẫu kèm theo:

  1. Đơn ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019
  2. Đơn ứng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019
  3. Mẫu lý lịch HĐQT và BKS
Ngày đăng: 04/04/2015