Thông báo V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK Hà Nội

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN Thông báo V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếu mới phát hành trên SGDCK Hà Nội

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo V/v đăng ký ngày giao dịch đầu tiên cho số lượng cổ phiếumới phát hành trên SGDCK Hà Nội

Ngày đăng: 23/08/2018