Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng (DDN – Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng) với số lượng chào bán 3.780.000 cổ phiếu.

1. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

2.Bản cáo bạch Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

3. Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện quyền mua cổ phiếu

Ngày đăng: 21/10/2016