Thông báo của TT lưu ký chứng khoán VN về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS sở hữu chứng khoán

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng cổ phiếu công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng mã chứng khoán DDN là ngày 20/06/2017 tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 là 15%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng) thời gian thực hiện trả cổ tức ngày 29/06/2017.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Thông báo của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

Ngày đăng: 10/06/2017