Thông báo của SGD chứng khoán Hà Nội V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Thông báo số 957/TB-SGDHN của SGD chứng khoán Hà Nội V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ phiếu của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN)

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Ngày đăng: 24/08/2018