Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty thay đổi lần thứ 6

Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty thay đổi lần thứ 6 (ngày 22 tháng 08 năm 2014) về nội dung vốn điều lệ tăng từ 28.000.000.000 đồng lên 50.400.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi tỷ, bốn trăm triệu)

Thong bao phat hanh co phieu.PDF

Ngày đăng: 29/08/2014