Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 1

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) mã chứng khoán DDN thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số: 25/2009/GCNCP-VSD-1 (Đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 24 tháng 09 năm 2014). Với tổng giá trị cổ phiếu đăng ký là: 50.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ, bốn trăm triệu đồng).

Vui lòng xem chi tiết tại đây: Thay doi GCNDKCK Lan thu nhat

Ngày đăng: 26/09/2014