TB của TT Lưu ký chứng khoán về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin của Trung tâm lưu ký chứng khoàn về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Ngày đăng: 14/08/2020