Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 bao gồm:

– Dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động – năm 2014: DU THAO DIEU LE TO CHUC HOAT DONG NAM 2014
– Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Phuong an Phat hanh co phieu tang von dieu le
– Tờ Trình của HĐQT Tại ĐHĐCĐ 2014: To trinh cua HÐQT tai DHÐCÐ 2014
– Tờ trình V/v Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động: To trinh Vv Sua doi, bo sung dieu le to chuc cua Dapharco
– Tờ trình V/v Phát hành Tăng vốn điều lệ: To trinh Vv Phat hanh co phieu tang von dieu le
– Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2013: Bao cao hoat dong cua ban kiem soat nam 2013
– Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2013 – Đã được AISC kiểm toán: Bao cao tai chinh tom tat nam 2013 – Da duoc AISC kiem toan
– Phương án phân phối lợi nhuận & Trích lập các quỹ 2013 – Kế hoạch 2014: Phuong an phan phoi loi nhuan va trich lap cac quy nam 2013 – ke hoach 2014
– Phiếu biểu quyết tại hội nghị: Phiếu biểu quyết
– Dự thảo nghị quyết đại hôi: Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ 2014

Ngày đăng: 07/04/2014