SGD chứng khoán Hà Nội thông báo V/v Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo về việc Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu đăng ký giao dịch bổ sung của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (MCK: DDN) bắt đầu từ ngày 30/03/2017

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Ngày giao dịch chính thức cổ phiếu đăng ký bổ sung

Ngày đăng: 28/03/2017