Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đã được đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Quy chê nội bộ về quản trị công ty của công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)

Ngày đăng: 26/04/2018