NQHĐQT V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Định

Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quốc Định kể từ ngày 29/11/2018

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: NQHĐQT V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Định

Ngày đăng: 29/11/2018