NQ HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Nghị quyết hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: NQ HĐQT V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày đăng: 09/07/2019