NQ HĐQT V/v Đề cử nhân sự vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020