Nghị quyết BKS V/v thông qua đơn từ nhiệm của Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao thành viên BKS

Nghị quyết Ban kiểm soát về việc thông qua đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đối với Bà Đỗ Thị Quỳnh Giao.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: QĐ từ nhiệm bà Đỗ Thị Quỳnh Giao

Ngày đăng: 16/12/2015