Nghị quyết, Biên bản và Tài liệu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty CP Dược TBYT Đà Nẵng công bố Nghị Quyết, Biên bản, Tài liệu (Báo Cáo, Tờ Trình, Biên bản kiểm phiếu) chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:
     1. Nghị quyết, Biên bản tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
     2. Tài liệu (Báo Cáo, Tờ Trình) chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Ngày đăng: 27/06/2020