Miễn nhiệm chức thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc miễn nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đinh Minh Tuấn kể từ ngày 23/03/2016

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đinh Minh Tuấn

Ngày đăng: 23/03/2016