Hợp đồng kiểm toán số 1217175/AISC-TC-ĐN kiểm toán BCTC của Dapharco năm 2017

Hợp đồng kiểm toán số 1217175/ASIC-TC-ĐN ngày 28 tháng 12 năm 2017 về việc kiểm toán báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Hợp đồng kiểm toán số 1217175/AISC-TC-ĐN kiểm toán BCTC của Dapharco năm 2017

Ngày đăng: 28/12/2017