Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng giải trình v/v chậm công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10

Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng giải trình v việc chậm công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 10. Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Giải trình v/v chậm công bố thông tin GCNĐKDN thay đổi lần thứ 10

Ngày đăng: 27/09/2019