Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 4.2020 và giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính quý 2.2020 và giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019.

1. Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2020
2. Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ năm 2019

Ngày đăng: 20/01/2021