Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2016

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2016

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng cổ tức năm 2016

Ngày đăng: 06/06/2017