Bổ nhiệm ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân

Nghị quyết của Ban kiểm soát công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020 về việc bổ nhiệm chức ủy viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân kể từ ngày 24/03/2016

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Bổ nhiệm ủy viên ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Anh Xuân

Ngày đăng: 25/03/2016