Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung

Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng về việc bổ nhiệm chức thành viên hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Thành Trung kể từ ngày 23/03/2016

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Bổ nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Thành Trung

Ngày đăng: 24/03/2016