Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Công ty cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng công bố thông tin báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Ngày đăng: 16/07/2018