Thông báo xác nhận của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.

Thông báo xác nhận của VSD về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 05/01/2023