Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng (10/03/2022) để chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Ngày đăng: 10/03/2022