Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng (25/02/2022) và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Thông báo của VSD về ngày đăng ký cuối cùng (25/02/2022) và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán phục vụ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 15/02/2022