Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tải thông báo: Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. ngày 25/02/2023

Ngày đăng: 25/02/2023