Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vấn đề miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vấn đề miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 21/02/2022