Thông báo của Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo của Công ty CP Dược – TBYT Đà Nẵng gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Vui lòng xem file đính kèm.

Ngày đăng: 10/02/2022