Tài liệu bổ sung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty