Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

Quyết định của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội v/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty CP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Vui lòng xem các file đính kèm:

  1. Thông báo V/v chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu.
  2. Quyết định V/v chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu.
Ngày đăng: 09/08/2022