Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết hội đồng quản trị ngày 07 tháng 03 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 8h00 ngày 22 tháng 04 năm 2017, địa điểm sẽ thông báo sau.

Vui xem nội dung trong file đính kèm: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Ngày đăng: 07/03/2017