Nghị quyết HĐQT và Công văn gửi VSD về việc hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025

Nghị quyết HĐQT và Công văn gửi VSD về việc hủy tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Vui lòng xem các file đính kèm:

Ngày đăng: 15/02/2022