Nghị Quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sau khi lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị Quyết, Biên bản kiểm phiếu và các tài liệu đính kèm của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng sau khi lấy ý kiến bằng văn bản. Vui lòng xem các file đính kèm:

  1. Quy chế bầu cử bổ sung HĐQT – BKS.
  2. NQĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bảng.
  3. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bảng.
  4. Điều lệ sửa đổi.
  5. Qui chế hoạt động HĐQT 2022.
  6. Sơ yếu lý lịch Nguyễn Thị Yến BKS.
  7. Sơ yếu lý lịch Võ Ngọc Dương HĐQT.
Ngày đăng: 26/12/2022