Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng ngày 26/04/2018

Điều lệ công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng đã được đại hội cổ đông thông qua tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm: Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco)

Ngày đăng: 26/04/2018