DAPHARCO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ngày 29/06/2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (Dapharco) đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban kiểm toán nội bộ và các cổ đông, đại diện cổ đông được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Do tình hình dịch bệnh bùng phát tại Đà Nẵng – với chủng mới Delta lây nhanh và mạnh rất nguy hiểm vào những ngày gần đây. Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội mạnh, quy định công sở hội họp không quá 30 người. Vì vậy, trong Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021 lần này công ty Dapharco đã khuyến khích các cổ đông thực hiện ủy quyền tham dự để giới hạn số người tham dự đại hội không quá 30 người theo như chỉ thị về giãn cách xã hội của thành phố để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

 

Các thành viên đoàn chủ tọa báo cáo tại đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Hổ, thay mặt Ban tổ chức đại hội thực hiện thủ tục thông qua số lượng và danh sách Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu Đại hội.

Đại hội đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2020 và các phương hướng hoạt động, lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính, báo cáo chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và các cổ đông trong năm 2021…

Ông Tống Viết Phải – Ủy viên HĐQT, kiêmTổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động năm 2020 và kế hoạch của Hội đồng quản trị năm 2021

Bên cạnh đó, Bà Phạm Thị Thu Hiền – Ủy viên Hội Đồng Quản trị, Trưởng ban kiểm toán nội bộ Công ty cũng đưa ra những báo cáo hoạt động của ban kiểm toán năm 2020 và các kế hoạch cần dự toán trong năm tới để đảm duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu theo mục tiêu đã đề ra.

Bà Phạm Thu Hiền – Ủy viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm toán nội bộ Công ty báo cáo hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2020

Ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày tại Đại hội tài chính của Công ty trong năm 2020

Về các nội dung:

* Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và kết quả hoạt động năm 2020

* Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020

* Thực hiện chi trả thù lao HĐQT năm 2020

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

* Thù lao Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát 2021

* Lựa chon đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021

 

Đồng thời ông Nguyễn Hữu Công – Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty cũng trình bày về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị Công ty

– Cơ cấu tổ chức quản trị hiện tại: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

– Cơ cấu tổ chức quản trị mới: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. Theo cơ cấu mới này, Công ty sẽ không vận hành Ban Kiểm toán nội bộ (Ủy ban Kiểm toán theo luật doanh nghiệp 2020) và thay vào đó sẽ bầu Ban Kiểm soát trực thuộc Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Công Lâm – Ủy viên HĐQT, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới, bầu cử Ban kiểm soát và Quy chế, danh sách ứng cử, đề cử bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát  nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã đưa ra ý kiến đóng góp và thảo luận về phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian sắp tới.

 

Ông Tống Viết Phải và ông Nguyễn Công Lâm thay mặt Chủ tọa đoàn giải đáp các vấn đề của cổ đông đặt ra

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhu cầu thị trường hiện tại, cũng như tiềm lực về hoạt động sản xuất kinh doanh của Dapharco, Đại hội đã tán thành mục tiêu doanh thu 1.821,19 tỷ đồng trong năm 2021. Để đạt được điều này, Công ty cần nỗ lực xây dựng hệ thống kinh doanh, phân phối nhanh chóng, hiện đại và chuyên nghiệp, khai thác đa dạng các sản phẩm phù hợp với kênh OTC, ETC cũng như cải tạo, nâng cấp các trang thiết bị cần thiết trong quá trình sản xuất, phát triển yếu tố con người để đem đến những giá trị phục vụ tốt nhất cho thị trường.

Đại hội đã bầu chọn bổ sung thêm một thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025 là bà Đinh Thị Mộng Vân với tổng số phiếu bầu 10.959.318 sau khi nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Phạm Thu Hiền.

Đồng thời đại hội cũng đã bầu chọn được 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, bà Phạm Thị Minh Ngọc và bà Trần Thị Phương.

Ông Nguyễn Trung thay mặt Thư ký đoàn trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ông Tống Viết Phải thay mặt Chủ tọa đoàn điều hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Đại hội đã thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo những thuận lợi khó khăn của năm 2021, Ban lãnh đạo công ty quyết tâm xây dựng biện pháp cho hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo tạo ra nhiều lợi ích cho nhà đầu tư và các cổ đông. Với tỷ lệ nhất trí gần 100% từ các cổ đông dự họp đã khẳng định niềm tin và sự đồng lòng của tập thể đối với phương hướng mà Ban lãnh đạo công ty đã đề ra.

                                                                                                                                                                               – Sao Mai –

Ngày đăng: 30/06/2021